Novinky a údalosti

Projekt AFTER končí

V květnu 2014 projekt AFTER oficiálně skončil.

Níže prosím naleznete odkaz na veřejnou zprávu projektu AFTER.

Tato veřejná zpráva obsahuje přehled o projektu včetně popisu jeho vědecké metodologie, zpětné vazby na energeticky úsporná opatření testovaná v pilotních místech a obecné prezentace hlavních výsledků a výstupů týkajících se našich pilotních míst.

IEE 10:344:AFTER – D9.9 Publishable Report .pdf

 

Pomůcky pro údržbu a dokumentaci účinnosti

 Inspirace z USA

Projekt se inspiroval poznatky z USA, které se týkají dvou hlavních prvků v metodologickém rámci projektu:

  • Retro-Commissioning a
  • Koncepty hodnocení, ověřování a měření.

Retro commissioning (RCx) je definován jako “systematický proces ke zlepšení existující účinnosti budovy nalezením a realizací poměrně nízko-nákladových zlepšení v rámci provozu a údržby, které pomáhají zajistit, že účinnost budovy splňuje očekávání vlastníka” viz. také článek “Úspěšný retro-commissioning process in Lystrup”.

Metody pro hodnocení, měření a ověřování pilotních míst v projektu jsou rovněž vyvinuty z amerických zkušeností. AFTER používá IPMVP (International Performance and Measurement Verification Protocol) jako společný základ pro zpracování vlastního testovacího protokolu. IPMVP byl realizován v roce 1995 americkým ministerstvem energetiky (“North American Energy Measurement and Verification Protocol”). Jeho cílem bylo poskytnout obecný nástroj pro kvantifikaci a hodnocení energetických úspor vytvořených ESCOs (Energy Saving Companies).

Nové nástroje

V projektu AFTER byl vytvořen metodologický rámec a testován soubor “nástrojů”, za účelem identifikovat problémy, možné zlepšení a optimalizace týkající se managementu a provozu nových nízkoenergetických a energeticky vědomých renovací budov.

Metodologický rámec projektu byl vytvořen ve spolupráci mezi vědeckými partnery a bytovými organizacemi a sdruženími nájemců v projektu.

Projekt AFTER vytvořil nástroje, které můžou pomoci bytovým organizacím nebo soukromým vlastníkům optimalizovat účinnost jejich budov.

Příručka (handbook)

Při práci s dokumentací je velmi důležité vytvořit soubor definicí, aby bylo možno popsat a porovnat výsledky.

Příručka je společná platforma s definicemi. Příručka obsahuje specifikace rozsahu, jednotek, charakteru a specifické poznámky, které pomohou společnému porozumění.

Velká, ale rovněž dobře známá výzva byla výpočet metrů čtverečních jako základ pro nalezení správných a porovnatelných dat pro energetickou spotřebu a ekonomii energetických úspor. Způsob, jakým počítáme plochy je velmi rozdílný v různých evropských státech. Ale příručka obsahuje přehled různých výpočtových metod a zdůrazňuje metodu, kterou použít pro porovnání energetických úspor a ekonomických výsledků v kontextu.

Důležitým prvkem byla rovněž definice základního období a období, ve kterém se měří a výpočet denostupňů.

Fact sheets

V 84 factsheetech popisujeme všechny energeticky úsporná opatření, která byla vyjmenována v projektu AFTER. Factsheets můžeme definovat jako “katalog dobrých nápadů” pro optimalizování energetické náročnosti budov.

Bytové společnosti a vědečtí experti ve spolupráci vytvořili faktsheets. Zaměření není jen na technické a řídící záležitosti, ale rovněž zkušenosti a tipy pro ostatní, kteří se zajímají o realizaci energetických opatření.

Retro-Commissioning

Důležitým novým prvkem v provozu a řízení sociálního bydlení může být retro-commisioning. Může být popsán jako kontrola budovy v 12 krocích a je pozadím pro přípravu seznamu nedostatků a návrhů pro energeticky úsporná opatření, zlepšení a optimalizace.

Retro-commisioning (RCx) se zaměřuje na kanceláře a industriální budovy. V projektu AFTER jsme se zaměřili na sociální bytový sektor a na podmínky v tomto sektoru. Výsledky ukazují, že důležitými prvky v RCx a při odhalování problémů v budovách jsou:

  • Zaznamenávání spotřeby – velké rozdíly mezi roky ukazují, jestli není potřeba intervence. Může se jednat o technický problém a/nebo závislý na chování nájemců a jejich povědomí.
  • Zaznamenávání stížností nájemců může naznačit, že jsou nějaké technické problémy v budově, které je třeba vyřešit.
  • Interview s domovníkem může odhalit větší problémy v budově.
  • Strukturální metoda s otázkami a dokumentací – jako např. RCx – pomáhá při procesu.

V Lystrup (Dánsko), například, rozhovor s nájemci a domovníkem odhalil nějaké konstrukční problémy vedoucí k problémům s vnitřním klimatem, teplotou v místnostech a pohodou nájemců. Naštěstí chyba byla objevena před koncem záruční doby a může být odstraněna bez výdajů vlastníka.

Společný hodnotící protokol (Common Evaluation Protocol or “M&V Plan”)

Velmi důležitým prvkem v projektu AFTER je dokumentace účinnosti. Společný hodnotící protokol, nebo – jak byl nazván v projektu – M&V plan, popisuje postup, jak sbírat různá data důležitá pro hodnocení energetické účinnosti, ekonomické účinnosti a sociální účinnosti, důležité ukazatele, jak měřit, jakým způsobem (měřidla), základní období (pro srovnání) a reportovací období (spotřeba po realizaci opatření).

M&V plan se skládá z praktických informací pro měření a verifikaci energeticky úsporných opatření. Následuje obecnou struktura IPMVP (International Performance and Measurement Verification Protocol), zjednodušující některé jeho aspekty. Jeho hlavním cílem je ilustrovat postup hodnocení, který může být přizpůsoben každému typu intervence v domovním fondu.

Závěr

Nejdůležitější závěry z vývoje a testování nástrojů v projektu AFTER vycházejí z důležitosti a nutnosti kontroly účinnosti budovy po skončení výstavby nové nízkoenergetické budovy nebo sanace. Tézí projektu AFTER bylo rovněž, že můžeme očekávat zlepšení energetické náročnosti. Ale nedostatek nástrojů a formálních postupů pro měření a verifikaci účinnosti byl překvapující. Obecně nalezení dat byla velká výzva.

Použití nástrojů rovněž odhalilo důležitost zaměřit se na projektování technických instalací. Projektanti a architekti by si měli být mnohem více vědomi a seznámeni s technologiemi pro provoz a údržbu budov, aby bylo jednodušší vidět a kontrolovat instalace pro vytápění, vodu, klimatizaci atd. Měřidla by mohla být součástí budovy – strategicky umístěné např. měřit spotřebu teplé a studené vody, jak pro informování nájemců, kteří zde žijí tak pro bytovou společnost.

Bytové společnosti a vlastníci budov by měli ve stejném okamžiku být mnohem lepší při požadavcích na projekt správy a provozu budov – nové stavby a sanace.

Překvapení při výstavbě a dimenzování instalací, nedostatky v nastavení automatiky, nefunkční části, které nebyly známy dříve, a – velmi důležité – málo případů, kde měření a verifikace provozu a údržby budovy byla zahrnuta do správy a provozu budov, žádá mnohem více “AFTER”.

Projekt AFTER ve městě Ljubljana – listopad 2011

Partneři projektu AFTER se setkali ve městě Ljubljana v listopadu, aby diskutovali nejnovější pokroky v projektu.

Přehled jednání.

 

Webová stránka projektu AFTER je nyní dostupná on-line

Tato webová stránka bude pomáhat prezentovat výstupy vytvořené prostřednictvím projektu EU. Stránky obsahují hlavní informace užitečné k porozumění projektu, jeho záležitostí a partnerů. Webová stránka projektu AFTER je rovněž nástrojem, jak informovat nejen širokou veřejnost, ale i bližší zájemce o vývoji projektu a jeho budoucích událostech.