Partneři

DELPHIS

DELPHIS (Developpement Etudes pour le Logement, la Promotion de l’Habitat, l’Innovation et le Social ) je profesní nezisková asociace sdružující 24 neziskových společností podnikajících v oblasti sociálního bydlení. DELPHIS je společná jednotka pro výzkum a vývoj zaměřena na podporu inovací a know-how v sektoru sociálního bydlení, v každé oblasti bytové organizace (správa bytů, rozvoj bydlení, sociální inženýrství, optimální využívání lidských zdrojů, kvalitní politika atd. ). Od roku 1991 je zapojen v evropské spolupráci, Delphis vedl nebo se účastnil více než 30 evropských projektů, mnoho z nich zaměřených na téma úspory energie v sociálním bydlení. Delphis je koordinátorem projektu AFTER.

Le Toit Angevin (LTA)

Le Toit Angevin (LTA) je francouzská společnost sociálního bydlení založena v Angers, vytvořena v roce 1949 skupinou zaměstnavatelů pro rekonstrukce po druhé světové válce. Společnost je přidružena k CIL, která vybírá od společností podíl ve výši až 2% z mezd, za účelem přispívat k výstavbě cenově dostupného bydlení. Le Toit Angevin spravuje 7200 bytů v Angers a jeho okolí. Jeho cílem je poskytovat atraktivní a cenově dostupné byty nájemcům prostřednictvím správy zblízka s lokálními kancelářemi a týmem domovníků. Naše kvalita služeb je zásadní a získali jsme specifický certifikát Qualibail v roce 2005. Od roku 2003 je le Toit Angevin velmi aktivní v projektech spolufinancovaných EU zaměřených na výzkum a vývoj v oblasti politiky energetických úspor. Jako organizce sociálního bydlení je LTA zodpovědná, v rámci projektu AFTER, za sestavení seznamu energeticky úsporných opatření a testování nových optimálních opatření.

The Comité Scientifique et technique pour le Bâtiment (CSTB)

CSTB  je veřejný aktér, který podporuje stavební sektor. Aktivity CSTB spočívají hlavně v:

 • provádění základních výzkumných prací,
 • poradenská činnost (studie, technická asistence) pro výrobce, architekty, vlastníky budov a úřady,
 • hodnocení inovativních technik a produktů pro francouzské a zahraniční výrobce,
 • poskytnutí asistence správě při stanovování předpisů, standardů a evropské normalizace.

Jako vědecký partner CSTB zodpovídá v projektu AFTER za zpracování metod pro hodnocení, optimalizaci a dohled na testování energeticky úsporných opatření.

L’Union Sociale pour l’Habitat (USH)

USH sdružuje různé národní federace sektoru sociálního bydlení. Celkem 4 200 000 nájemních bytů je spravováno členy federací a USH s 10 000 000 obyvatel.

USH má 3 mise:

 • Národní zastoupení bytových organizací před institucemi
 • Studium záležitostí bydlení a vývoj návrhů pro bytovou politiku
 • Informace, rady a asistence členům, za účelem pomoci jejich profesním aktivitám

USH ve spolupráci s francouzským ministerstvem bydlení zahájila řadu programů výzkumu v oblasti nových technologií a energetických úspor, které jsou hlavní oblastí zájmu a vývoje pro sektor sociálního bydlení ve Francii. V kontextu projektu AFTER, USH je zodpovědná za reprodukovatelnost výstupů projektu přes diseminační aktivity.

Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)

CLCV je nevládní organizace, která působí jako deštník pro 390 místních sdružení spotřebitelů.
CLCV byla založena za účelem zlepšit životní podmínky a zajištění práv spotřebitelů. Naše aktivity zahrnují široké sperktrum aspektů každodenního života. CLCV staví všechny své aktivity a akce na informacích, které shromažďuje od spotřebitelů.
Jako organizace , která provádí kampaně, akce CLCV zapadají do našeho cíle podpořit dodržování principů udržitelného rozvoje ve výrobě, distribuci a chování spotřebitele a postavení zákazníka do vedoucí úlohy tohoto trendu. CLCV lobuje u politiků, vlády a různých institucí zřízených orgány, aby čerpala názory sdružení spotřebitelů na politiku, kterou realizují a za účelem podpořit dialog mezi různými ekonomickými subjekty ve společnosti. V projektu AFTER, CLCV bude vyjadřovat názory nájemců a vytvořit spojení s nájemci na úrovni Francouzských pilotních míst.

MRA Mestska Realitni Agentura SRO (MRA)

MRA je městská realitní agentura, založená 1. ledna 1995 pro správu a údržbu domovního fondu ve vlastnictví města Havířov. MRA je 100% vlastněna Statutárním městem Havířov. Na základě mandátní smlouvy MRA spravuje domovní fond města sestávající se z okolo 7767 bytů, 284 nebytových prostor (obchodů, kanceláří), 13 ateliérů, 67 garáží a 21 samostatných objektů (včetně 6 zdravotních středisek). Jako správcovská bytová společnost, MRA je zodpovědná, v rámci projektu AFTER, za sestavení přehledu energeticky úsporných opatření a testování optimálních opatření.

STÚ-K


STÚ-K je soukromá poradenská firma zapojená v národních a mezinárodních projektech zaměřených na bydlení, renovace panelových domů, energetickou účinnost, opravy železobetonových konstrukcí, recyklaci stavebních materiálů a použití mikro plniva do betonových směsí a malt. STÚ-K byla zapojena v několika projektech EU se speciálním zaměřením na IEE projekty. Jako vědecký partner, STÚ-K je zodpovědna v projektu AFTER za zpracování metod pro hodnocení, optimalizaci a dohled na testování energeticky úsporných opatření.

Bauverein AG Darmstadt

bauverein byla založena v roce 1864 jako bytová společnost ve veřejném vlastnictví. Hlavní aktivity zahrnují správu nájemního bydlení a komerčních bytů, správu nemovitostí ve spoluvlastnictví, správa firemních prostor, bytová výstavba a prodej družstevních bytů, přestavby a rekonstrukce čtvrtí. Počet nájemních bytů ve vlastnictví je okolo 18000, nájemních nebytových prostor okolo 280, plus přibližně 5000 parkovacích míst a pět veřejných budov. Bauverein AG Darmstadt vede práce na přípravě pilotních míst, Bauverein také musí sestavit energeticky úsporná opatření a testovat nová opatimální opatření.

The Institute for Housing and Environment (Institut Wohnen und Umwelt GmbH, IWU)

IWU je výzkumná instituce založena státem Hesensko a městem Darmstadt. Globální mise a úkol této instituce je zkoumat formy bydlení a životních podmínek. Jako vědecký partner, IWU zodpovídá, v rámci projektu AFTER, za zpracování metod pro hodnocení, optimalizaci a dohled na testování energeticky úsporných opatření.

Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino  (ATC)


ATC Torino bylo založeno v roce 1907 Radou města Torino, za účelem poskytnout sociálně znevýhodněným občanům nízkonákladové bydlení a zároveň spravovat jejich vlastní nemovitosti, které  jim byly svěřeny jinými veřejnými orgány. ATC spravuje okolo 31000 bytových jednotek a 10000 vlastněných bývalým nájemcem. Jako správcovská bytová společnost, ATC zodopovídá, v rámci projektu AFTER, za sestavení přehledu energeticky úsporných opatření a testování nových optimálních opatření.

Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro (SCHOLE)

SCHOLE je nezisková kulturní asociace, která byla založena v roce 1982, jejíž hlavním účelem je podporovat ochranu životního prostředí prostřednictvím různých aktivit jako např. výzkum, podpora kultury, plánování, školení a poradenství zaměřené hlavně na enevironmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj. Jako vědecký partner, SCHOLE zodpovídá, v rámci projektu AFTER, za zpracování metod pro hodnocení, optimalizaci a dohled natestování energeticky úsporných opatření.

Federazione Italiana per la Casa (FEDERCASA)

FEDERCASA je profesionální zastřešující organizace, která reperezentuje 108 veřejných institucí, po celé Itálii, které staví a spravují sociální bydlení pro nejslabší vrstvy. Cíl definovaný ve statutu se týká, mimo jiné:

 • podpora politických a sociálních iniciativ zacílených na “dobrý dům” jako nová kvalita bydlení a sociálního života, podporující užitečné iniciativy;
 • pomoc partnerům, za účelem podporovat jejich inovace, vývoj národních a mezinárodních politik;
 • reprezentuje sdružení v národních a mezinárodních organizacích, které mají jako hlavní účel propagaci sociálního bydlení a kvality života, pomáhat výměně studií a zkušeností;
 • Rozvoj studií a výzkumných aktivit.

V rámci projektu AFTER, Federcasa vede diseminační aktivity.

Boligselskabernes Landsforening  (BL)

BL je národní dánská asociace správcovských bytových společností sociálního bydlení. Má 700 členských bytových společností – s celkovým počtem více než 545 000 bytů (téměř 20% všech bytů v Dánsku).

BL pracuje na zájmech svých členů a obyvatel ovlivňováním rozvoje sektoru sociálního bydlení, jak ekonomicky, technicky tak sociálně. V praxi BL reprezentuje společnosti sociálního bydlení ve vztahu k veřejným orgánům. Má rovněž silný vliv na výběr investic svých členů především co se týče úspor energie.
BL se angažuje v politice klimatu, snižování energie a udržitelnosti. Na národní úrovni je BL reprezentována ve vládním výboru pracujícím na národní strategii pro úspory energie. Pro členské organizace BL vytvořil Green Label (Zelený štítek) pro energetické úspory v nových i stávajících budovách včetně správy a údržby budovy. Dále BL má několik inovativních výzkumných a rozvojových projektů zaměřených na klima a energii.
V kontextu projektu AFTER, BL je zodpovědná garantovat reprodukovatelnost výstupů projektu zejména prostřednictvím diseminačních aktivit. BL bude také podávat zprávu a testovat energeticky úsporná opatření.

Åarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Bygningsafdelingen (AARHUS)

Město Aarhus je druhé největší město v Dánsku. Partnerem tohoto projektu je oddělení budov sektoru Zdraví a péče, které provozuje přibliženě 4000 bytů pro starší lidi.
Protože Aarhus má velmi ambiciózní cíl CO2-neutralita do roku 2030, všechny sektory a oddělení pracují s energetickými úsporami a optimalizací. Jako správcovská bytová společnost, AARHUS je zodpovědná, v rámci projektu AFTER, za sestavení přehledu energeticky úsporných opatření a testování nových optimálních opatření.

Arkitektskolen Aarhus (AARCH)

Aarhuská škola architektury je jedna ze dvou Škol architektury v Dánsku. Aarhuská škola architektury vzdělává akademické architekty a má pět institutů reprezentujících hlavní témata plánování a zastavěné prostředí – včetně energetické účinnosti.

Oddělení doplňujícího vzdělávání na Škole architektury bylo zalozeno v roce 1995 a má zkušenost v rozvoji doplňujícího vzdělávání na různých úrovních včetně magisterské úrovně.
Oddělení doplňkového vzdělávání má rovněž zkušenost s organizováním kurzů vysoké kvality pro firmy šitých na míru pro společnosti, municipality, průmysl, organizace a jiné. Typický je krátký intenzivní kurz pro pracující profesionály – např. ze správcovských bytových společností – v oblasti architektury, návrhování a plánování. Přikládáme speciální pozornost kurzům energetického plánování, úsporám a nízkoenergetickým budovám.
Oddělení rovněž vede tři postgraduální vzdělávání – ve správě budov, kulturní dědictví a energetické a zelené architektuře.
V projektu AFTER, Aarhuská škola architektury je zodpovědná za vědeckou koordinační práci.

SPEKTER d.o.o. Trbovlje (SPEKTER)

SPEKTER je vlastníkem 1900 bytových jednotek, nájemních bytů za neziskové nájemné, ve velmi zničeném prostředí, které je důsledkem mnoha let těžby a nadměrného znečištění (teplárny, cementárny a chemické továrny). Bydlení je pronajímáno většinou sociálně slabým lidem. SPEKTER má zájem o snižování spotřeby energie, protože se tím šníží náklady na bydlení a následně se také sníží tlak na životní prostředí.
Spekter je jedna ze dvou společností – vlastníci domovního fondu ve Slovinsku, což je nezisková bytová organizace. Mezi hlavní úspěchy firmy Spekter může být uvedeno:
výborná znalost nájemního sektoru a potřeb nájemců,
19 let zkušeností ve správě bytových domů a budov s rozprostřeným vlastnictvím
rozsáhlé zkušenosti v údržbě
rozsáhlé zkušenosti v renovacích obytných domů
Jako správcovská bytová společnost, Spekter je zodpovědný, v rámci projektu AFTER, za sestavení přehledu energeticky úsporných opatření a testování nových optimálních opatření.

Gradbeni inštitut ZRMK (ZRMK)

ZRMK vystupuje jako společnost v oblasti výzkumu a vývoje a poradenství v sektoru stavebního a pozemního inženýrství. Společnost se zaměřuje na několik oblastí, jako je stavební a pozemní inženýrství včetně racionálního využívání energie (RUE) a obnovitelných zdrojů energie (RES) v nové výstavbě a rekonstrukcích, energetické audity a koncepty, stavební materiály energeticky vědomé k životnímu prostředí, výrobky a technologie, ale i jiné relevantní oblasti: green labelling (štítkování), zelené zadávání veřejných zakázek, ochrana klimatu a udržitelný rozvoj … Společnost je aktivní na lokální, regionální, národní a evropské úrovni. Nejdůležitějšími národními klienty jsou Slovinské ministerstva, národní Eco-Fond, municipality, fondy bydlení, správcovské bytové společnosti, stavební společnosti, větší investoři a developeři i jednotliví klienti čelící problémům vztaženým k energii. Společnost je stále zapojena v mezinárodních projektech EIE, FP5, FP6 a FP7, EIE, SAVE, Altener, PHARE, EUREKA, OPET-network, COST C5 a C8, C16, C23, C25 a další projekty týkající se energie, životního prostředí a udržitelnosti.
Jako vědecký partner, ZRMK má na starosti, v rámci AFTER, vypracování metod k hodnocení, optimalizaci a následnému testování energeticky úsporných opatření.

SPL Ljubljana D.D. Poslovanje Z Nepremičninami In Inženiring (SPL)

SPL je přední správcovská společnost nemovitostí ve Slovinsku, která se vyznačuje 40-letou tradicí v administrativě, správě a renovacích obytných a komerčních budov.
Označena ISO 900A, SPL d.d. působí v centrálním slovinském regionu zahrnujícím hlavní město Ljubljana i další města v blízkosti hlavního města např. Domžale, Kamnik, Kočevje, Medvode, Mengeš, Ribnica a Trzin a Postojna. SPL poskytuje služby ministerstvu, fondům bydlení a významným firemním klientům ve Slovinsku.
Jako správcovská bytová společnost, SPL je zodpovědný, v rámci projektu AFTER, za sestavení přehledu energeticky úsporných opatření a testování nových optimálních opatření.