Partnere

Delphis (Developpement Etudes pour le Logement, la Promotion de l’Habitat, l’innovation et le Social) er en professionel non-profit forening, bestående af 24 non-profit virksomheder, der alle arbejder inden for området af alment boligbyggeri. Delphis er en fælles forsknings-og udviklingsenhed, som sigter mod at fremme innovation og know-how i den almene boligsektor inden for alle områder af boligorganisationernes aktiviteter (drift, ledelse, udvikling, social engineering, kvalitetspolitik o.s.v. ). Delphis har været involveret i det europæiske samarbejde siden 1991 og har ledet eller deltaget i mere end 30 europæiske projekter, hvoraf mange fokuserer på emnet energibesparelser i alment boligbyggeri.
Delphis er koordinator for projektet AFTER.
Le Toit Angevin (LTA) er et fransk alment boligselskab, lokaliseret i Angers og grundlagt i 1949 af en gruppe af arbejdsgivere med henblik på genopbygning efter 2. verdenskrig. Boligselskabet er medlem af CIL, der indsamler økonomisk støtte fra virksomheder til opførelse af billige boliger.
Le Toit Angevin administrerer 7.200 boliger i Angers og nærområde. Formålet er at tilbyde attraktive boliger, der er til at betale, med udgangspunkt i lokal administration og et kompetent driftspersonale. Vores service er afgørende, og vi har opnået en særlig certificering Qualibail i 2005. Siden 2003 har le Toit Angevin været meget aktiv i EU-støttede udvikingsprojekter, relateret til energibesparelsespolitikker.
Som en almen boligorganisation bidrager LTA til AFTER med rapportering af energibesparende tiltag og afprøvning af nye innovative tiltag.
CSTB er en offentlig aktør, der støtter byggesektoren. CSTB aktiviteter består primært i:
• at udøve grundforskning,
• at tilbyde know-how indenfor rådgivning (forskning, teknisk bistand) til producenter, arkitekter, bygherrer og myndigheder.
• at evaluere de nye teknikker og produkter for franske og udenlandske producenter.
• at yde bistand til administration og fastlæggelse af regler, normer og den europæiske norm.
Som en videnskabelig partner i projektet AFTER er CSTB ansvarlig for udarbejdelse af ​​metoder til at vurdere, optimere og følge op på test af energibesparende tiltag.
USH er en fællesorganisation for de forskellige nationale forbund i den almene boligsektor i Frankrig. I alt 4,2 mio. lejede boliger drives af medlemmer af forbundene og USH for ca. 10 mio. beboere.
USH arbejder med tre hovedområder:
• Repræsentation af de almene boligorganisationer
• Undersøgelse af boligsociale problemer og udvikling af forslag til boligpolitik
• Information, rådgivning og bistand til medlemmerne for at udvikle deres aktiviteter
USH har i samarbejde med det franske ministerium for boliger igangsat mange forskningsprogrammer indenfor nye teknologier og energibesparelser, hvilke er områder af stor interesse og som er under udvikling i den almene boligsektor i Frankrig. I tilknytning til AFTER projektet er det USH, der har ansvaret for at sikre reproducerbarhed af projektets resultater bl.a. gennem formidlingsaktiviteter.
CLCV er en ikke-statslig organisation, der fungerer som en paraply for 390 lokale forbrugerorganisationer.
CLCV blev grundlagt med henblik på at forbedre levevilkårene og kæmper for at sikre beskyttelsen af ​​forbrugernes rettigheder. Vores virke dækker et bredt spektrum og spænder over alle aspekter af dagligdagens liv. CLCV baserer sit virke og aktiviteter på de oplysninger, som kommer fra forbrugerne.
Som en kampagneorganisation arbejder CLCV for at fremme en bæredygtig udvikling af produktion, distribution og forbrugernes adfærd, samt at gøre forbrugerne til førende aktører i denne trend.
CLCV lobbyer i forhold til politikere, regering og forskellige myndigheder bl.a. med henblik på at fremme dialogen mellem de forskellige økonomiske aktører i samfundet.
I projektet AFTER vil CLCV repræsentere de franske lejeres synspunkt og skabe forbindelsen med lejerne ved afprøvningerne i de udvalgte boligafdelinger.
MRA er en kommunal ejendomsadministrator, der blev grundlagt den 1. januar 1995 med henblik på administration og vedligeholdelse af den kommunale boligmasse. Virksomheden er 100% ejet af kommunen i byen Havířov. På kontraktlige vilkår driver MRA den kommunale boligmasse bestående af omkring 7767 lejligheder (i omkring 200 bygninger), 284 erhvervslejemål (butikker, kontorer), 13 atelierer, 67 garager og 21 individuelle enheder (herunder 6 medicinske centre ).
Som et facility management selskab for alment boligbyggeri er MRA ansvarlig for indrapportering energibesparende tiltag og afprøvning af ny-optimerede tiltag i AFTER.
STU-K er en privat rådgivningsvirksomhed, der er involveret i tyske og internationale projekter med fokus på boliger, renovering af bygninger, energieffektivitet, reparationer af forstærkede betonkonstruktioner, genanvendelse af byggematerialer og brug af mikro fyldstof i betonblandinger og mørtel. STU-K har været involveret i flere EU-projekter med særlig fokus på EIE projekter.
Som en videnskabelig partner har STU-K ansvaret for at udarbejde ​​metoder til at vurdere, optimere og følge op på afprøvning af energibesparende tiltag.
Bauverein blev grundlagt i 1864 som et boligselskab i offentligt eje. De vigtigste type af aktiviteter omfatter udlejningsadministration, drift af boliger og kommercielle ejendomme, håndtering af ejendomme i medejerskab, drift af virksomhedslokaler, boligbyggeri og salg af lejligheder, kvartersfornyelse og sanering. Antallet af lejeboliger er omkring 18.000, udlejningsejendomme til erhverv er omkring 280 plus cirka 5.000 parkeringspladser og fem offentlige bygninger.
Bauverein AG Darmstadt leder arbejdet med forberedelse af afprøvninger og opfølgning på hele projektet. Som en almen boligorganisation skal Bauverein også afrapportere energibesparende tiltag og afprøve ny-optimerede tiltag.
IWU er en forskningsinstitution grundlagt af staten Hessen og bystyret i Darmstadt. Den overordnede hensigt og opgave for instituttet er at forske i forskellige former for bolig-og levevilkår.
Som en videnskabelig partner er IWU ansvarlig for udarbejdelse af ​​metoder til at vurdere, optimere og følge op på test af energibesparende tiltag i AFTER.
ATC blev etableret i 1907 af byrådet i Torino til at forsyne underprivilegerede borgere med billige boliger og på samme tid at administrere og drifte kommunens faste ejendom samt ejendomme fra af andre offentlige organer. ATC forvalter ca. 31.000 boligenheder og andre 10.000 boliger, der er ejet af tidligere lejer.
Som en almen boligorganisation arbejder ATC med at indrapportere energibesparende tiltag og afprøve nyeligt optimerede tiltag i AFTER projektet.
SCHOLE er en almennyttig forening, der blev grundlagt i 1982 og hvor hovedformålet er at fremme miljøbeskyttelse gennem forskning, fremme af kulturen, planlægning, uddannelse og rådgivning, især med fokus på miljøundervisning og bæredygtig udvikling.
Som en videnskabelig partner er SCHOLE ansvarlig for udarbejdelsen af ​​metoder til at vurdere, optimere og at følge op på test af energibesparende tiltag i AFTER.
FEDERCASA er en professionel paraplyorganisation, der repræsenterer 108 offentlige virksomheder, som bygger og administrerer almene boliger i hele Italien.
Målsætningerne er blandt andet:
• fremme af politiske og sociale initiativer omfattende “den gode bolig”, herunder ny livskvalitet og socialt liv, fremme af alle nyttige initiativer med henblik herpaa;
• støtte til partnere med henblik på at fremme deres innovationsevne;
• repræsentere medlemmerne i nationale og internationale organisationer, hvor hovedformål er at fremme almene boliger og livskvaliteten samt bidrage til udveksling af forskning og erfaringer;
• udvikling af studie-og forskningsaktiviteter
I AFTER har Federcasa ansvar for projektets formidlingsaktiviteter.
BL er de danske almene boligers landsorganisation. BL har ca. 700 almene boligorganisationer som medlemmer – der i alt administrerer mere end 545.000 boliger (næsten 20% af alle boliger i Danmark).
BL arbejder for sine medlemmers og beboernes interesser ved at påvirke den almene boligsektor udvikling, både økonomisk, teknisk og socialt. I praksis repræsenterer BL de almene boligorganisationer i forhold til de lovgivende myndigheder. BL har også stor indflydelse på sine medlemmers valg af investeringer, især med hensyn til energibesparelser.
BL er engageret i klimapolitik, energi-reduktion og bæredygtighed. På nationalt plan er BL repræsenteret i et statsligt udvalg, som arbejder på en national strategi for energibesparelser. Desuden har BL en række af innovative forsknings-og udviklingsprojekter med fokus på klima og energi.
I forbindelse med AFTER projektet er BL ansvarlig for at sikre reproducerbarhed af projektets resultater bl.a. gennem formidlingsaktiviteter. BL vil også indberette og afprøve innovative energibesparende tiltag.
Århus Kommune er den næststørste by i Danmark. Kommunen er opdelt i forskellige sektioner og Sundheds-og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig (blandt andet) for pasning af ældre. Partner i dette projekt er byggeriområdet i Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, der driver omkring 4000 boliger for ældre. Da Århus har meget ambitiøse mål om CO2-neutralitet i 2030 arbejder alle forvaltningsområder og afdelinger med energibesparelser og optimering.
Som en almen boligorganisation har Århus ansvaret for rapportering af energibesparende tiltag og afprøvning af nyeligt optimerede tiltag.

Arkitektskolen Aarhus (AARCH)

Aarhus Arkitektskole er en af ​​to arkitektskoler i Danmark. Skolen uddanner akademiske arkitekter og har fem institutter, der repræsenterer de vigtigste emner for det planlagte og bebyggede miljø – herunder energieffektivitet.
Efteruddannelsen på Arkitektskolen Aarhus blev etableret i 1995 og har erfaring i at udvikle supplerende uddannelse på forskellige niveauer, herunder master-niveau.
Efteruddannelsen har desuden erfaring i at arrangere specialdesignede kurser af høj kvalitet til virksomheder, kommuner, erhvervsliv, organisationer og andre af interessenter. Typisk er det korte intensive kurser til fagfolk – fx fra almene boligselskaber – inden for arkitektur, design og planlægning. Vi lægger særlig vægt på kurser i energiplanlægning, energibesparelser og lavenergibyggeri.
Afdelingen kører også tre postgraduate Master uddannelser – i byggeledelse, kulturarv og energi og grøn arkitektur.
Inden for AFTER projektet er det Arkitektskolen Aarhus, der har ansvaret for at koordinere det videnskabelige arbejde.

SPEKTER d.o.o. Trbovlje (SPEKTER)

SPEKTER er ejer af 1900 boligenheder og udlejer lejligheder til non profit leje i belastet miljø, som er et resultat af mange års minedrift og overdreven forurening. Boligerne udlejes typisk til socialt udsatte grupper. SPEKTER er interesseret i at sænke energiforbruget, fordi det reducerer leveomkostningerne, og som følge heraf faldt også miljøbelastningen.
Spekter er et af to selskaber i Slovenien, som er non-profit boligorganisationer. Spekter kommer bl.a. med følgende kompetencer:
– Stor viden om lejesektoren og lejernes behov.
– 19 års erfaring om drift af flerfamiliehuse og bygninger med blandet ejerskab.
– Omfattende erfaring inden for vedligeholdelse
– Omfattende erfaring inden for renovering af boliger
I AFTER er SPEKTER ansvarlig for at rapportere om energibesparende tiltag og afprøvning af optimerede tiltag.

Gradbeni inštitut ZRMK (ZRMK)

ZRMK fungerer som R&D- og konsulentvirksomhed inden for bygge-og anlægssektoren. Instituttet fokuserer på flere områder vedr. bygninger og ingeniørarbejde, herunder rationel energiudnyttelse og vedvarende energikilder i nybyggeri og renovering, energitilsyn og koncepter, energieffektive og miljøvenlige byggematerialer, produkter og teknologier samt andre relevante områder så som grøn mærkning, grønne indkøb, klimabeskyttelse og bæredygtig udvikling . ZRMK er aktiv på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. De vigtigste nationale kunder omfatter slovenske ministerier, nationale Eco-fond, kommuner, bygnings- og administrationsselskaber, byggefirmaer, større investorer og udviklere samt privatkunder, der står over for energirelaterede problemstillinger.
Instituttet er løbende blevet involveret i internationale EIE, FP5, FP6 og FP7-projekter, EIE, Save, Altener, PHARE, EUREKA, OPET-netværk, Cost C5 og C8, C16, C23, C25 og andre projekter vedrørende energi, miljø, og spørgsmål om bæredygtighed.
Som videnskabelig partner i AFTER er ZRMK ansvarlig for udarbejdelsen af ​​metoder til at vurdere, optimere og følge op på test af energibesparende tiltag.

SPL Ljubljana D.D. Poslovanje Z Nepremičninami In Inženiring (SPL)

SPL er en førende ejendomsadministrator i Slovenien og har 40 års erfaring i administration, drift og renovering af boliger og erhvervsbygninger.
SPL er ISO 900A cerfificeret og opererer i den centrale slovenske region, der dækker hovedstaden Ljubljana samt andre byer tæt på hovedstaden, fx Domžale, Kamnik, Kočevje, Medvode, Mengeš, Ribnica og Trzin og Postojna. SPL leverer ydelser til ministerier, fonde samt en række store erhvervskunder i hele Slovenien.
Som et facility management selskab skal SPL indrapportere om energibesparende tiltag og afprøvning af ny-optimerede tiltag i projektet AFTER.